Stem siden opp på:

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato

Hvordan begynne?

Her er en liten illustrasjon på hvordan man bruker php i html.

<html>
<head>
<title>Test</title>
</head>
<body>

<?php
echo "Dette er php i html";
?>

</body>
</html>


<?php - er PHP START TAG.
echo - er PHP måten for å skrive ut tekst.
?> - er PHP SLUTT TAG.
Videre vil vi se at html-kodingen er tatt vekk, men som vist ovenfor skal php-scriptene ligge mellom body-taggen.


Vi skal nå se på aritmetiske utrykk i php.

+ adderer
* multipliserer
- substraherer
/ dividerer
% modul (rest, viser det som er igjen av en divisjon) Eks: 8%5 = 3
++ øker verdien i variabelen med 1
-- minker verdien i variabelen med 1

Andre eksempler på bruk av php:

<?php
$intA = 5;
$intB = 4;
$intPluss = $intA + $intB;
$intMinus = $intA - $intB;
$intGanger = $intA * $intB;
$dblDel = $intA / $intB;
$dblModul = $intA % $intB;
$intOker = $intA++;
$intMinker = $intA--;

echo " $intPluss, summerer intA med intB <br>";
echo " $intMinus, substraherer intA med intB <br>";
echo " $intGanger, ganger intA med intB <br>";
echo " $dblDel, deler intA med intB <br>";
echo " $dblModul, finner rest av intA fra intB <br>";
echo " $intOker, øker intA med 1, som om du skrevet intOker = intA+1; <br>";
echo " $intMinker, øker intA med 1, som om du skrevet intOker = intA-1; <br>";

?>

Her ser vi koding og utskrift av et enkelt eksempel ved bruk av php.
Scriptet i seg selv gjør ikke noe viktig, men prinsippet bak det blir iallfall vist.
Det finnes mange funksjoner som utfører andre matematiske operasjoner, men de vil jeg ikke ta opp her.

Sammenligningsoperasjoner:

Vi har forskjellige måter å sammenligne to forskjellige funksjoner på. Her er en liten oversikt:

$A == $B variabelen A er lik B
$A != $B variabelen A er IKKE lik B
$A < $B variabelen A er mindre enn B
$A <= $B variabelen A er mindre eller lik B
$A > $B variabelen A er større enn B
$A >= $B variabelen A er større eller lik B
$A === $B variabelen A er identisk lik B

Bruk av sammenligningsoperatorer:

<?php
$A = 5;
$B = 4;
if ($A != $B) //if setning skal vi se nærmere på senere.
{
  echo ("Ikke lik");
}
?>

<?php
$intA = 5;
$doubleB = 5.0;
if ($intA == $doubleB)
{
  echo ("Lik ved bruk av == ");
}

if($intA === $doubleB)
{
  echo ("Lik ved bruk av === ");// denne vil ikke bli skrevet ut fordi de er ikke identisk lik
}

?>

Logiske operasjoner.

A && B der && betyr "og"
A || B der || betyr "eller"

<?php
$A = 5;
$B = 4;
if ($A=5 && $B=4)
{
  echo ("Begge er sann");
}
echo ("<br>");
if($A=5 || $B=20)
{
  echo ("En eller begge er sann");
}
?>

Du kan også bruke and istedenfor &&, og or istedenfor ||.

Nå har vi fått en liten innsikt i hva php egentlig er og hvordan man kan leke det.
Nå skal vi se på hvordan man kan lage variabler mer strukturert i php kodingen vår.

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato
Støttes av www.senteret.net